جعبه کمک های اولیه در سفر

جعبه کمک های اولیه در سفر 

قبل از حرکت برای مسافرت حواستان باشد جعبه کمک های اولیه را جا نگذارید و آن را با خود ببرید. در هنگام مسافرت این جعبه باید همراهتان باشد می خواهیم به انواع جعبه کمک های اولیه و مواردی که باید در آن جای داده شوند اشاره کنیم.

ادامه مطلب